Week van de filosofie

Week van de filosofie 2020

Samen met de filialen van New Acropolis in Brussel en Luik organiseerden we een 4-daagse voordrachtenreeks over Filosofie voor de wereld van Morgen. 

Lundi 16/11

Construire une société éveillée pour sortir des crises du XXe siècle

Avec Sylvain Cigna

Shogyam Trungpa, d’abord moine bouddhiste, devient volontairement enseignant laïque et philosophe pour nous enseigner, dans des formes adaptées à l’occident, la manière de déconstruire nos croyances, nos habitudes, nos formes culturelles. Par ce processus, il nous montre comment bâtir ensemble une société éveillée. Ce message bouddhiste occidental est essentiel pour affronter les crises de ce début de XXIe S.

A propos du conférencier : Sylvain, philosophe, sociologue et formateur, passionné des philosophies de l’antiquité et de la Renaissance, les pratique au quotidien et se dédie à les partager.

Maandag 16/11

Een verlichte samenleving bouwen om uit de crises van de 20e eeuw te komen

Met Sylvain Cigna

Shogyam Trungpa, eerst een boeddhistische monnik, wordt vrijwillig een seculiere leraar en filosoof om ons, in vormen die zijn aangepast aan het Westen, te leren hoe we onze overtuigingen, onze gewoonten en onze culturele vormen kunnen deconstrueren. Door dit proces laat hij ons zien hoe we samen aan een verlichte samenleving kunnen bouwen. Deze westerse boeddhistische boodschap is essentieel om de crises van het begin van de 21ste eeuw het hoofd te bieden.

A propos du conférencier : Sylvain, philosophe, sociologue et formateur, passionné des philosophies de l’antiquité et de la Renaissance, les pratique au quotidien et se dédie à les partager.

Mardi 17/11

Sagesses antiques pour futur incertain

Avec Jonathan Guevorts

Face à la perspective d’un futur sombre et incertain (bouleversements climatiques, terrorisme, crise financière…) on peut tomber dans deux postures extrêmes : celle de l’autruche qui consiste à ne pas oser imaginer ce qui se passe, ou celle du corbeau de malheur qui imagine le pire en transmettant sa peur.
Comment oser garder les yeux ouverts devant les mauvaises nouvelles sans se laisser happer par le désespoir? A l’image d’Hans Jonas ou des Stoïciens, nous verrons comment apprivoiser notre peur pour la transformer en courage et en source de sagesse.

A propos du conférencier : Jonathan Guévorts est bioingénieur, philosophe et instructeur d’art martiaux (Nei Kung). Il propose des conférences didactiques pour mieux mesurer la fragilité de notre système confronté à ses limites : pic pétrolier, crise financière, perturbations du climat…

Dinsdag 17/11

Oude wijsheid voor een onzekere toekomst

Met Jonathan Guevorts

Geconfronteerd met het vooruitzicht van een donkere en onzekere toekomst (klimatologische veranderingen, terrorisme, financiële crisis, etc.) kunnen we in twee extreme posities vervallen: die van de struisvogel die erin bestaat zich niet te durven inbeelden wat er gebeurt, of die van de onheilsvogel die zich het ergste voorstelt door zijn angst door te geven.
Hoe de ogen durven open te houden voor slecht nieuws zonder in wanhoop te raken? Naar het beeld van Hans Jonas of de stoïcijnen zullen we zien hoe we onze angst kunnen temmen en omzetten in moed en een bron van wijsheid.

Over de spreker: Jonathan is een bio-ingenieur, filosoof en martial arts-instructeur (Nei Kung). Hij leidt didactische spreekbeurten om de kwetsbaarheid van ons systeem, geconfronteerd met zijn grenzen, beter te meten: oliepiek, financiële crisis, klimaatstoringen …

Wednesday 18/11

Philosophical views on crisis

With Thomas Zögg

The illusion of stability wiped away by Corona? Facing permanent change and chaos in personal and public life? Lets call it a crisis? Or: Lets call it contact with the “Unknown”? This talk will offer some philosophical approaches how we can tackle in a human way this unknown world of instability and uncertainty bearing risks, asking for decisions, pushing us out of the comfort zone. Because it is there where magic happens, any crisis can offer to those seriously accepting the challenge, not only honour and glory, but true human development and societal growth. It all depends on you!

About the lecturer : Thomas Zögg is molecular biologist, and since a decade on track with practical philosophy: He feels the necessity to actively apply theory to generate experience, otherwise the greatest ideas only stay in the head.

Woensdag 18/11

Filosofische kijk op een crisis

Met Thomas Zögg

De illusie van stabiliteit weggevaagd door Corona? Staat u voor permanente verandering en chaos in het persoonlijke en openbare leven? Laten we het een crisis noemen? Of: Laten we het contact met het “onbekende” noemen? Deze lezing biedt een aantal filosofische benaderingen van hoe we deze onbekende wereld van instabiliteit en onzekerheid die risico’s met zich meebrengt op een menselijke manier kunnen aanpakken, die om beslissingen vraagt en die ons uit onze comfortzone duwt. Omdat het daar is waar magie plaatsvindt, kan elke crisis degenen die de uitdaging serieus aanvaarden, niet alleen eer en glorie bieden, maar ook echte menselijke ontwikkeling en maatschappelijke groei. Het hangt allemaal van jou af!

Over de spreker: Thomas Zögg is moleculair bioloog en bewandelt sinds een decennium het pad van praktische filosofie: hij voelt de noodzaak om actief theorie toe te passen om ervaring op te doen, anders blijven de grootste ideeën alleen in zijn hoofd.

Jeudi 19/11

Journée mondiale de la philosophie : débat des conférenciers

Animé par Chloé Ackaert

Les conférenciers répondent à vos questions ! Vous êtes invités à nous les envoyer après votre inscription

Donderdag 19/11

Werelddag van de filosofie: debat met de sprekers

Geleid door Chloé Ackaert

De sprekers beantwoorden uw vragen! U kunt deze naar ons opsturen nadat u zich heeft geregistreerd.